Nachtmodus

Profielschets lid Raad van Toezicht

Stichting Bescal

Stichting Bescal, (Stichting tot Beheer van Sociaal-culturele en Culturele Accommodaties Lisse) is in 2009 opgericht. De stichting beheert en verhuurt 5 locaties die eigendom zijn van de gemeente Lisse: 

 • De Beukenhof
 • De Engelenburcht
 • De Greef
 • Floralis – Huis van Cultuur
 • ’t Poelhuys

Deze locaties vormen voor inwoners uit Lisse en Duin– en Bollenstreek de plek om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen en ondersteunen een maatschappelijke waarde.  De stichting is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een professionele, betrokken en klantvriendelijke organisatie waar de klant centraal staat. 20 medewerkers en veel vrijwilligers werken hier elke dag met veel passie en plezier. De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lisse. 

Bescal heeft 128 unieke huurders waaronder verenigingen, scholen, stichtingen en jongerenwerk. Maandelijks maken duizenden bezoekers gebruik van de accommodaties. De accommodaties faciliteren meer dan 220 verschillende activiteiten zoals vergaderen, ontmoeten, sporten voor jong en oud, dansen, kaartspelen of genieten van een film-, theater- en/of muziekvoorstelling.

Er is een goed partnerschap met de gemeente Lisse en er wordt actief bijgedragen aan de Maatschappelijk Agenda van Lisse. Afgelopen jaren is door efficiënter werken het exploitatietekort teruggebracht en daarmee tegelijkertijd de gemeentelijke subsidiebijdrage afgenomen. De kwaliteit van de dienstverlening heeft daar niet onder geleden.

Raad van Toezicht

De stichting werkt met een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op en werkgever is van de directeur-bestuurder. De raad fungeert ook als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De taken van de raad zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft de leiding over de stichting en is integraal eindverantwoordelijk. In de statuten is vastgelegd dat onder meer de volgende besluiten van de directeur-bestuurder aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen: jaarplan, begroting, jaarverslag en de jaarrekening. De samenwerking en het functioneren van de raad wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad zelf. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de directeur-bestuurder een beoordelingsgesprek.

Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 leden: 1 voorzitter en 3 leden (waarvan 1 de rol van vicevoorzitter inneemt). De raad komt ongeveer 5 keer per jaar in de avonduren bij elkaar. Of zo veel vaker als nodig is om de toezichthoudende en adviserende taken goed te kunnen uitvoeren. 

De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid om herbenoemd te worden voor maximaal 4 jaar. Aan de functie is een vrijwilligersvergoeding verbonden.  De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen werken. Elk lid is in staat om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. 

De Raad van Toezicht richt zich op de volgende kennisgebieden:

 • Bestuur en strategie
 • Juridisch
 • Financieel-economisch
 • Sociaal cultureel werk
 • HRM

Profiel lid van de Raad van Toezicht

 Wij vragen het volgende van een lid van de Raad van Toezicht:

 • U heeft hbo of academisch denk- en werkniveau. 
 • Sterke affiniteit met de doelstelling van de stichting.
 • Het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.
 • Voor de invulling van deze functie is ervaring in een raad van toezicht een pré, maar er is ruimte voor een ‘startende’ toezichthouder.
 • Het algemeen en financieel beleid van Bescal en het functioneren van de directeur-bestuurder kunnen toetsen.
 • In teamverband kunnen werken en tevens ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opererend.
 • U geeft gevraagd en ongevraagd advies en vormt klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
 • Betrokken bij de gemeenschap in Lisse en/of andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en met een relevant eigen netwerk.
 • Voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in de eigen agenda.
 • Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

 Er wordt bij de samenstelling van de raad gelet op een evenwichtige en diverse samenstelling en een goede spreiding van kennis.  

Profiel voorzitter van de Raad van Toezicht

Aan de voorzitter van de Raad van Toezicht worden aanvullende eisen gesteld: 

 • In samenwerking met de directeur-bestuurder het voorbereiden van de vergaderingen, zit ze voor, en zorgt voor (controle op) de uitvoering van de vergaderbesluiten. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder;
 • Over een persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • De Raad van Toezicht in- en extern te kunnen vertegenwoordigen 

 Het bekleden van de functie van voorzitter vraagt doorgaans ongeveer een halve dag extra per maand.  

Huidige vacature

In 2023 lopen de termijnen van de leden van Raad van Toezicht af. Stichting Bescal is om die reden op zoek naar een voorzitter en 3 nieuwe leden. Solliciteren kan t/m zondag 2 april 2023. Bekijk de vacature.