Nachtmodus

Raad van Toezicht

BESCAL wordt bestuurd op basis van het zogenoemde Raad van Toezichtmodel. In de statuten van de stichting is de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen directeur-bestuurder en toezichthouder opgenomen.

Aan het hoofd van de stichting staat de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de algemene leiding over de stichting en is daarmee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bepalen en vaststellen van het beleid. Aansluitend op de wet en de statuten van stichting BESCAL liggen de taken en bevoegdheden van directeur-bestuurder vast in het Bestuurdersreglement. De Raad van Toezicht van Stichting BESCAL heeft met ingang van 1 augustus 2015 mevrouw K. Spaans benoemd tot directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeur-bestuurder op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult door onder meer benoeming, evaluatie en ontslag, de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder.
De taken van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting BESCAL en in het Reglement Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht kan vier jaar zitting hebben met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

- De heer Wilco Roelandse, voorzitter, herbenoemd per 1 augustus 2019
- De heer Willem Loos, vice-voorzitter, herbenoemd per 1 augustus 2019
- De heer Bert Verdoes, lid, herbenoemd per 15 september 2019
- De heer Wha Shen Chen, lid, benoemd per 26 november 2019.