Nachtmodus

Vacature Lid van de Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden is een vacature ontstaan bij de stichting BESCAL voor de positie van lid van de Raad van Toezicht.


Stichting BESCAL

Om het beheer en de exploitatie van de sociaal-culturele accommodaties van de gemeente Lisse te professionaliseren is in 2009 de stichting BESCAL opgericht (voluit Stichting tot Beheer van Sociaal-culturele en Culturele Accommodatie Lisse). In de loop der jaren zijn successievelijk de accommodaties 't Poelhuys, De Greef, De Beukenhof, De Engelenburcht en in 2015 het huis van cultuur Floralis ondergebracht bij BESCAL. Onze accommodaties zijn de plek voor inwoners uit de gemeente Lisse om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen.
BESCAL heeft onlangs haar tienjarig bestaan gevierd en is uitgegroeid tot een efficiënte professionele organisatie, die op uniforme wijze beheert en exploiteert, met behoud van flexibiliteit voor onverwachte zaken. Maar vooral een organisatie waar de klant te allen tijde centraal staat. Bij BESCAL werken 20 medewerkers en zetten ruim 40 enthousiaste vrijwilligers zich in.


Bestuur en toezicht

BESCAL wordt bestuurd op basis van het zogenoemde Raad van Toezichtmodel. In de statuten van de stichting is de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen directeur-bestuurder en toezichthouder opgenomen.

De directeur-bestuurder heeft de algemene leiding over de stichting en is daarmee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bepalen en vaststellen van het beleid. De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in het Bestuurdersreglement. De Raad van Toezicht van stichting BESCAL heeft met ingang van 1 augustus 2015 mevrouw K. Spaans benoemd tot directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft statutair tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. Zo heeft de Raad van Toezicht de taak en bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening goed te keuren en in overleg te treden met de accountant. De Raad van Toezicht staat verder de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder. De taken van de Raad zijn beschreven in de statuten van de stichting BESCAL en in het Reglement Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht kan vier jaar zitting hebben met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
- De heer W.C.J. Roelandse, voorzitter, benoemd per 1 augustus 2015
- De heer W.T. Loos, vice-voorzitter, benoemd per 1 augustus 2015
- De heer G. Verdoes, lid, benoemd per 15 september 2015

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De Raad van Toezicht dekt als geheel de volgende kennisgebieden zoveel mogelijk af:
• Financieel-economisch;
• Sociaal-cultureel werkveld;
• HRM;
• Bestuur en strategie;
• Juridisch.

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en drie leden en komt circa vijf keer per jaar bijeen en zo veel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een maximale verlengingsperiode van nog eens vier jaar. Aan de functie is een vrijwilligersvergoeding verbonden. Voor meer informatie over BESCAL en reglementen verwijzen wij naar de website: http://www.BESCAL.nl


Functie-eisen

• HBO of academisch denk- en werkniveau;
• Strategische- en/of toezichthoudende ervaring in een complexe omgeving is een pré;
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
• Het vermogen om het beleid van BESCAL en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en ontvangen;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
• Relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen;
• In staat en bereid zijn om voldoende tijd en energie ter beschikking te stellen voor de werkzaamheden;
• Regionale binding met de Duin- en Bollenstreek.

Meerwaarde hebben de volgende kennisgebieden/perspectieven:
• Ondernemerschap/regionaal bedrijfsleven;
• Beheer vastgoed/facilitair;
• Marketing/imago en ICT.


Interesse?

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag uw reactie met een actueel CV, waarin u aangeeft wat u inspireert in deze functie. U kunt uw sollicitatie sturen naar Stichting BESCAL, t.a.v. directeur-bestuurder mevrouw K. Spaans, e-mail: k.spaans@BESCAL.nl

Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het vermelden van alle hoofd- en nevenfuncties een vereiste. De kandidaat die benoemd gaat worden zal een bewijs van goed gedrag (Verklaring Omtrent het Gedrag) moeten overleggen.

Voor inhoudelijke vragen over de sollicitatieprocedure en de functie kunt contact opnemen met Wilco Roelandse, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoonnummer 0252-865091. U kunt uw vraag tevens per e-mail voorleggen: k.spaans@BESCAL.nl.

De sluitingsdatum voor de vacature is 6 oktober 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.Bescal